Publikacje

Moje publikacje

1. Recenzowana publikacja pokonferencyjna pt. „Prawo do dobrej administracji w polskim porządku prawnym na tle Europejskiego kodeksu dobrej administracji” z konferencji międzynarodowej II Środkowoeuropejskiego Forum Młodych Prawników zorganizowanej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego organizowanej przez Interdyscyplinarną Pracownię Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i Prawem Krajów Europy Środkowo – Wschodniej działającej przy Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego pt. Duch Praw w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej, pod red. M. Kępy i M. Marszała (publikacja ukazała się nakładem: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Publikacja w czasopiśmie „Samorząd Terytorialny” ujętym w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+) – artykuł naukowy pt. Spory kompetencyjne na tle regulacji ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne. Link do artykułu

3. Publikacja na łamach czasopisma „Prawo i prokuratura” wydawanym przez Prokuraturę Krajową, artykuł naukowy o tematyce – Zaskarżalność przez prokuratora miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zagadnienia wybrane. Link do artykułu

img01